Spółka MARPANEL sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia przyjąć procedurę usuwania danych osobowych o następującej treści:

PROCEDURA USUWANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Usuwanie danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka MARPANEL sp. zo.o. z siedzibą w Nowym Sączu, MARPANEL sp. zo.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Kopernika 10, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000843476 , posiadająca NIP 7343582525 , REGON 386143690

zwana dalej „Administratorem„.

2.Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przechowywane, z uwzględnieniem okresów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, a po tym okresie usuwa dane osobowe.

3. Usunięcie danych osobowych może polegać na:

  • fizycznym zniszczeniu dokumentacji zawierającej takie dane osobowe lub

  • usunięciu danych osobowych z kopii dokumentów, odpowiadających co do treści oryginałowi lub

  • wymazaniu danych osobowych z dokumentacji lub

  • usunięciu danych z systemów informatycznych Administratora, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to kopi zapasowych lub

  • wyłączeniu oryginałów dokumentów z procesu przetwarzania danych osobowych poprzez ich przekazanie do archiwum należącego do Administratora bądź podmiotu zewnętrznego, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

4. Zasady ustalania terminów przechowywania danych osobowych mogą się od siebie różnić w zależności od kategorii osób, których te dane dotyczą oraz kategorii i rodzaju danych osobowych. Zasady te zostały szczegółowo opisane przez Administratora w Rejestrze Czynności Przetwarzania.

5. Usunięcie danych w sposób, o którym mowa § 1 ust. 3 zostanie przez Administratora w odpowiedni sposób udokumentowane.

§ 2

Żądanie usunięcia danych

(„prawo do bycia zapomnianym”)

  1. W przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust.1 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), Administrator zgodnie z treścią tego żądania dokonuje usunięcia danych osobowych, o ile spełnione zostaną ku temu przesłanki oraz informuje o tym fakcie osobę, której dane dotyczą.

  2. Administrator informuje również o usunięciu danych osobowych, których dokonał zgodnie z art. 17, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

§ 3

Postanowienia końcowe

Niniejsza Procedura Usuwania Danych Osobowych zaczyna obowiązywać począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku.