Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARPANEL sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Kopernika 10.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

– dostarczenia zamówionych towarów;

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  1. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz numer REGON, numer NIP, numer REGON,

  1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa i podmioty, którym na podstawie osobnych umów Administrator powierzy przetwarzanie danych.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz okres niezbędny do dopełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania/nienależytego wykonania obowiązku;
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez Administratora zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez Administratora zamówienia.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.